Ofte stilte spørsmål

Hvem kan få hjelp eller økonomisk støtte av Hf?

Alle bedrifter som omfattes av Hovedavtalen mellom LO og NHO kan søke om faglig veiledning og/eller midler fra Hf. Alle prosjekter det søkes om støtte til må ha som formål å øke samarbeidet mellom partene, og ha utgangspunkt i visjonen om bred medvirkning og medarbeiderdrevet innovasjon.

Hvordan kan Hf hjelpe oss?

Vi bidrar med økonomisk støtte og faglig veiledning, presentasjoner og ledelse av gruppearbeid i bedrifter/ bransjer som ønsker å øke partssamarbeidet og legge til rette for medarbeiderdrevet innovasjon. Vi har et bredt nettverk av samarbeidspartnere og kan henvise til aktuelle foredragsholdere. 

Hva er medarbeiderdrevet innovasjon (MDI)?

Medarbeiderdravet innovasjon er nye produkter, prosesser eller tjenester frambrakt gjennom en åpen og inkluderende innovasjonsprosess, basert på en systematisk anvendelse av medarbeideres ideer, kunnskap og erfaring. Det trenger ikke være oppfinnelsen av en ny ostehøvel, men heller smartere måter å jobbe på, reduksjon av ventetid eller mindre gange i løpet av en arbeidsdag. Det kan også være å finne nye markeder eller bruksområder for etablerte produkter eller tjenester. Medarbeiderdrevet innovasjon er tuftet på bred medvirkning og partssamarbeid.

Hvorfor bør bedriftene drive med medarbeiderdrevet innovasjon?

Norske bedrifters konkurransedyktighet kan langt på vei tilskrives vårt demokratiske arbeidsliv, med tradisjon for samarbeid og medbestemmelse. Det er dette som omtales som "Den norske modellen". Kreativiteten, fleksibiliteten og engasjementet medarbeiderne viser når de opplever reell medvirkning, er kanskje virksomhetens aller viktigste konkurransefortrinn. Innovasjon satt i system, med deltakelse fra alle ledd i bedriften, gir best resultat.

Hva gjør Hf?

Hf bistår bedrifter som ønsker å utvikle partssamarbeidet og legge til rette for medarbeiderdrevet innovasjon. Vi kan bistå med både faglig rådgiving og økonomisk støtte til ulike Hf aktiviteter. Normalt deltak Hfs sekretariat på konferanser sammen med enkeltbedrifter, og fellessamlinger for bedrifter i prosjekt. Hf sitter også i styringsgruppen i alle prosjekter og ser til at prosjektene holder avtalt fremdriftsplan og økonomiske rammer. 

Hva slags kompetanse har Hf?

Hfs sekretariat har lang erfaring organisasjonsutvikling, veiledning og kommunikasjon i offentlig og privat næringsliv, og kan med solid bakgrunn veilede bedrifter i prosjekter som er bygget på samarbeid og medarbeiderdrevet innovasjon. 

Hvordan tildeles støtte?

Etter behandling i Hfs styre vil søkerne få brev om styrets vedtak. I tilsagnsbrevet beskrives rutiner for rapportering fra prosjektet og for utbetaling av støtte. 

Når utbetales støtten?

Støtte til utviklingsprosjekter utbetales etterskuddsvis hvert kvartal etter mottatt rapport og regnskap. Sluttoppgjør foretas etter mottatt sluttrapport og prosjektregnskap. 

Hvor mye kan Hf gi i støtte?

Det finnes ingen nedre eller øvre grense, men Hf kan bare unntaksvis fullfinansiere prosjekter. Vi kan imidlertid hjelpe bedriftene med å finne andre aktuelle finansieringskilder. 

Kan Hf hjelpe bedriften med å få ned sykefravær?

Mange bedrifter som har hatt Hf prosjekt rapporterer om redusert sykefravær. Et godt samarbeidsklima og økt medvirkning har normalt positiv effekt på arbeidsmiljøet, og dermed også sykefraværet. Medarbeiderdrevet innovasjon kan også bidra til gode ideer som bedrer arbeidsmiljø og minsker belastninger. 

Hva forventes av bedriftene Hf støtter?

Hf kan støtte og veilede bedriftene, men det er en forutsetning at prosjekter og prosesser styres av partene i bedriften. Bedrifter som deltar i Hf aktiviteter er forventet å selv dekke arbeidstid samt reisekostnader i forbindelse med aktivitet, Alle som mottar støtte fra Hf må dessuten kunne dele resultater og erfaringer fra prosjektet til disposisjon for andre. Det være seg gjennom publisering av prosjektrapport, innlegg på konferanser eller i redaksjonell omtale.

Når er søknadsfristen for støtte til ulike prosjekter?

Hf har ingen faste søknadsfrister. Søknader om samarbeidskonferanser behandles fortløpende og behandles av Hfs styre som møtes 4–5 ganger i året. Ta kontakt med Hfs sekretariat for opplysninger om tidspunkt for neste styremøte. 

Ikke fått svar på det du lurte på? Ta kontakt med oss via skjemaet under: