Slik søker dere støtte!

Hva kan dere søke om?

Hovedorganisasjonenes fellestiltak kan gi faglig veiledning og økonomisk støtte til tiltak som har som mål å øke verdiskapingen gjennom partssamarbeid og bred medvirkning fra de ansatte i bedriften.

Har bedriften behov for å etablere nye samarbeidsorganer eller revitalisere de dere har? Et godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte er en forutsetning for å lykkes med bedriftsutvikling. Hf bevilger tilskudd til konferanser (lunsj til lunsj), og kan hjelpe dere med å gjennomføre aktivitetene. 

Vi yter dessuten støtte til konferanser for bransjer eller regioner ser felles utviklingspotensiale. Her er hensikten å kartlegge dagens situasjon, identifisere utviklingsbehov og peke på forslag til tiltak. Vår rolle kan være mer eller mindre aktiv, avhengig av bedriftens ønsker og behov. Hf-sekretariatet har et bredt nettverk av svært dyktige samarbeidspartnere, og kan henvise til aktuelle foredragsholdere og innledere.

Støtte til utviklingsprosjekter

Hovedorganisasjonenes fellestiltak støtter i tillegg utviklingsprosjekter i bedrifter eller nettverk av bedrifter, faglig og med økonomiske midler. Aktiviteter det søkes om midler til må støtte opp under Hfs strategi, avspeile godt partssamarbeid og bred medvirkning. Prosjekter utvikles i tett dialog med Hfs sekretariat.

Hf kan blant annet bidra med:

  • Faglig diskusjonspartner i forberedelsene
  • Bidragsyter i gjennomføringen av konferanser
  • Hjelp til å finne gode, eksterne forelesere
  • Økonomisk støtte for utgifter i forbindelse med konferanser
  • Prosjektstyring og prosjektledelse
  • Prosjektlederopplæring
  • Erfaringssamlinger underveis
  • Informasjons- og erfaringsspredning fra prosjektet

Finn flere svar under "Ofte stilte spørsmål"