Driftsdirektør Cato Lund og Hovedtillitsvalgt Tommy Kristensen, TQC AS.

Produktivitetsspranget er gjennomført hos The Quartz Corp AS (TQC)

På Hamarøy i Nordland lages det reneste kvartsstøv til bruk i solenergi, fiberoptikk og belysning mm. Det er kanskje det nærmeste man kommer uttrykket "å lage gull av gråstein".

TQC er en av to store leverandører på verdensmarkedet av High Purity Quartz (HPQ), og en økende etterspørsel har ført til en stor vekst i fabrikken på Drag de siste årene. Dette har ført til en økning både i antall ansatte, og et behov for å øke kapasiteten ved anlegget. I takt med utbyggingen ser man også på alternative bærekraftige transportløsninger, blant annet er det ønskelig med kaianlegg for å flytte transporten fra trange tuneller og veier over til båt.

Parallelt med denne utvidelsen så man behov for å stabilisere produksjonen med å øke oppetiden. Tilbudet om å delta i Produktivitetsspranget (PS) kom derfor på et svært gunstig tidspunkt. PS er et 18 måneders opplæringsprogram i Lean metodikk, som både inkluderer faglig kvalifisering, et ferdig oppsatt løp for gjennomføring og bistand fra dedikerte rådgivere/ coacher med lang erfaring fra forbedringsarbeid. Du kan lese mer om produktivitetsspranget her. Pilotprosjektet er delfinansiert av Hovedorganisasjonenes fellestiltak.

Beslutningen om å delta i PS ble tatt for å øke innovasjonsevne, produktivitet og optimalisere flyten i produksjonen. Like viktig var det å forstå verdien av samarbeid mellom avdelingene og øke forståelse for effektivisering og lønnsomhet.

Godt partssamarbeid er en forutsetning

– PS har virkelig hjulpet oss med stabilisering av produksjonen. PS har blitt en viktig brikke i vårt arbeide med å nå våre tøffe produksjonsbudsjett, forteller Cato Lund som er Driftsdirektør.

Tommy Kristensen er hovedtillitsvalgt for Norsk Arbeidsmandsforbund i TQC, og har også vært med på beslutningen om å delta i PS. Partssamarbeidet i TQC fungerer godt, likevel har det blitt en forbedring med PS.

– De ansatte og deres representanter blir tidligere involvert i prosesser som angår dem. Det legges til rette for å ta i bruk innkomne forslag, og lokale løsninger. Den gode samhandlingen mellom de ulike avdelinger og ledelsen i bedriften er kanskje den største suksessfaktoren for å lykkes med PS. Det at vi i TQC har over flere år har hatt ett veldig godt arbeidsmiljø med stor takhøyde, og at veien mellom ansatte og ledelse er kort, tror jeg er den største bidragsyteren til at man har lykkes med dette prosjektet, sier Kristensen.

Etablering av samsyn er viktig for en god prosjektgjennomføring

Valget om å delta i PS ar godt forankret i forkant, både i ledergruppen og klubben. Likevel tok det noe tid før den lokale styringsgruppen i TQC etablerte et samsyn.

– Jeg mener at organiseringen av prosjektet med styringsgruppe bestående av ledelse og tillitsvalgte/verneombud må til for å skape ett samsyn i bedriften som er nødvendig for å lykkes. Den største suksessfaktoren mener jeg er samhandlingen mellom de ulike avdelinger og ledelse i bedriften, forteller Kristensen.

I PS er det lagt opp til en 10 ukers samsynsfase, og dette er nyttig tid å bruke for å kartlegge hvilke utfordringer man står overfor. TQC landet på to piloter de ønsket å gjennomføre, ene var å opprette interne kunde-leverandør avtaler og den andre for å stabilisere vedlikehold. Gjennom pilotarbeidet har man skapt større forståelse for hvilke utfordringer de enkelte avdelingene har, og det har skapt et bedre miljø totalt.

– Oppbyggingen av prosjektet sikrer involvering og medvirkning, dette er alfa og omega for å kunne lykkes med innføring av PS. I TQC har vi veldig god erfaring med tett samarbeid med klubbene. I pilotene har vi jobbet ytterligere med å sikre kommunikasjon mellom vedlikehold og produksjon, samt hatt et søkelys på tilgjengelige reservedeler. De to pilotene vi har kjørt via PS har resultert i økt oppmerksomhet på oppetid og høyrere sikkerhet i tilgjengelige deler. Dette blir bare viktigere og viktigere etter hvert som en virksomhet som øker sin produksjon også kan oppleve at tapt produksjon pr. time øker synkront, forteller Lund.

Alle skal med

PS har skapt stort engasjement og aktivitet i bedriften. TQC valgte å kjøre to parallelle piloter. Lean metodikk gir tilgang på en verktøykasse i forbedringsarbeidet de fleste deltar i. Når de på lager og logistikk lærte seg 5 S, som er et verktøy for å organisere både arbeidsplass og arbeidsflyten bedre, tok mange av de ansatte eierskap til prosessen. Mange opplevde både økt ryddighet i lokalene og bedre logistikk i arbeidsflyten positivt. I tillegg førte gjennomgang av en verdistrømsanalyse 50 forslag til forbedringer.

Det samme engasjementet for arbeidsplassen kom til syne når det ble gjennomført verdistrømsanalyser på vedlikeholdsavdelingen som kjørte pilot 2. Målet var å skape et mer faktabasert grunnlag av hvordan arbeidet ble utført. Prosessen avdekket nær 60 forbedringsforslag for hvordan arbeidsflyten kunne forbedres.

TQC rapporterer om et stort engasjement i forbindelse med gjennomføring av pilotene i PS. De ansatte har vært aktive i prosjektet. I tillegg har man hatt tilbud om et studie i samarbeid med NTNU i Lean produksjon, hvor flere ansatte har deltatt.

– Vi tok et valg om å involvere bredt, det har selvfølgelig gitt både fordeler og utfordringer. Men det er klart at det er tøft å gjennomføre et slikt prosjekt samtidig som bedriften er i en så stor utviklingsprosess med økt kapasitet og mange nyansettelser. Jeg tror fortsatt at det er viktig å involvere bredt siden det handler om å endre ståsted for en hel organisasjon, ikke bare deler av den, sier Lund.

Nå skal PS iverksettes i varig drift.

Et prosjekt har jo sin ende, og PS som prosjekt ble avsluttet med en høytidelig overlevering tidligere i vinter. Nå er det opp til TQC å ta dette videre, og sikre at all kunnskapen de har tilegnet seg tas i bruk. Cato Lund mener de er klare til å ta den ballen videre:

– Prosjektet PS er overlevert og vi har startet reisen innfor systematiske arbeidsmetoder gjennom kontinuerlig forbedring. Interessen for den måten å jobbe på er blitt stor og vi arbeider nå videre for å benytte den systematikken vi har lært gjennom PS. Nye områder er allerede satt i gang og verdien av dette blir bare tydeligere og tydeligere i hele organisasjonen.

Hovedtillitsvalgt Tommy Kristensen er også svært godt fornøyd med gjennomføring av PS, og den effekten programmet har hatt. Det er også en stor fordel at PS har hatt stort fokus på at selve programmet skal gjennomføres gjennom bred medvirkning, involvering og medbestemmelse av både ledelse, klubb og ansatte. Men det krever også at klubben bidrar til å snakke frem prosjektet blant de ansatte.

– Klubben har markedsført PS til de ansatte gjennom tidlig informasjon om hva det er vi ønsker å starte med og hvorfor. Her har blant annet vært nevnt trepartssamarbeidet, øke produktivitet ved å jobbe smartere - ikke hardere, å fange opp gode ideer og gode forbedringsforslag fra medarbeiderne for å skaffe oss et konkurransefortrinn som kan være med på å sikre våre arbeidsplasser også for dårligere tider. For det å sikre arbeidsplassene våre er et felles ansvar! 

Mitt beste tips til andre tillitsvalgte som deltar i utviklingsprosjekter må være at man først og fremst har et åpent sinn og ikke låser seg til gammel vane. Samt at man sikrer tilstrekkelig informasjon til medlemmer og ansatte om hva prosjektet går ut på. Til sist må man bidra til å få med ansatte i prosjektet som man vet vil utgjøre en forskjell, forteller Kristensen.

Produktivitetsspranget avsluttes som prosjekt med støtte fra Hf i løpet av 2023, men Lean forum Norge er i gang med gjennomføring av programmet i nye bedrifter.  

TQC Diplom112.jpg

Driftsdirektør Cato Lund, Tillitsvalgt Tommy Kristensen og Gaute Knutstad, spesialrådgiver i SIVA og programleder for Produktivitetsspranget (Foto: Hf/Heimdal)