Produktivitetsspranget

Fem bedrifter er nå i gang med det som kan bli et stort løft for små og mellomstore industribedrifter.

Produktivitetsspranget er et stort prosjekt som drives av Norsk Industri, Fellesforbundet og Industri Energi. Målet er å styrke og øke produktiviteten i små og mellomstore virksomheter basert på samsyn i organisasjonen, sentrale prinsipper i den norske modellen og lean. Programmet kjøres over 18 måneder, og det er Sintef Raufoss Manufacturing som koordinerer lean-leveransene.

 

Produktivitetsspranget er inspirert av Produktionslyftet i Sverige, som siden 2007 har hatt ca. 250 bedrifter gjennom programmet. Disse er dokumentert gjennom følgeforskning hvor virksomhetenes nøkkeltall og kvalitative effekter er sammenlignet med tilsvarende foretak i det samme tidsrommet (ref. Vinnovarapport 2012). 

  Generelt kan forbedringene i bedriftene etter Produktionslyftet beskrives slik:  

  1. Bedriftskulturen ble fornyet på en svært positiv måte. Dette avdekkes på avslutningsseminarer hvor bedriftsledelse og ansatte beskriver erfaringene med programmet. 
  2. De ansatte opplevde økt medarbeidertilfredshet. 
  3. Det oppnås varige resultater og de gode prosessene videreutvikles og drives videre etter 18 måneders intervallet. 
  4. Målbare positive effekter på nøkkeltall og overbevisende respons fra kunder og eiere. 

 

Norske industribedrifter har lang tradisjon for et velutviklet partsamarbeid på virksomhetsnivå og mellom ledelse og de ansatte. Et samarbeid preget av medbestemmelse, tillit, åpenhet og flate strukturer. Dette er en forutsetning for bred medvirkning og en felles erkjennelse av at trygge og lønnsomme arbeidsplasser er et felles ansvar.   

Norske industribedrifter har dermed et stort potensielt konkurransefortrinn ved å legge til rette for å fange opp gode ideer og gode forbedringsforslag fra medarbeiderne. Med andre ord medarbeiderdrevet innovasjon, MDI. 

Forbedrings- og leanarbeid kan ses på som et naturlig supplement til MDI. Der MDI legger til rette for et miljø og en kultur som fremmer medvirkning og innovasjonsideer kan lean-systematikk gi rammer og verktøy som systematiserer og forsterker initiativene.  

 

Bedriftene som allerede er i gang nå er Østlandske Lettmetall og Hapro. Hos Westad, Ulefos Esco og Weldone planlegges oppstart straks det er praktisk mulig. Ytterligere fem bedrifter har meldt interesse for å være med. Produktivitetsspranget evalueres innen 2021.