Arbeidslivet tar tak for miljøet

- Samarbeid om miljøtiltak på arbeidsplassen gir en rekke positive effekter for bedriften, den enkelte ansatte og for klimaet, sier Anne-Beth Skrede. Foto: Thomas Haugersveen.

Når ansatte og ledelse jobber sammen om å redusere bedriftens klimaavtrykk, er gevinstene store: Mindre miljøbelastning, økt lønnsomhet og bedre dialog på arbeidsplassen.

Så vel ansatte som ledelse har ansvar for å bidra i bedriftens klima- og miljøarbeid, mener Anne-Beth Skrede, rådgiver i LO. Hovedorganisasjonene i arbeidslivet har lenge hatt bærekraft på agendaen, men setter nå søkelyset enda tydeligere på ansvaret som hviler på bedriftene og den enkelte ansatte.

– Arbeidslivet må spille en aktiv rolle hvis vi skal nå målene om lavutslippssamfunnet. Da vil vi også få mer effektive virksomheter, nye næringer og et bedre arbeidsmiljø ute i bedriftene, slår Skrede fast. Hun mener denne utviklingen skjer aller best i et samspill mellom ledelse, tillitsvalgte og øvrige ansatte, og viser til pilotprosjektet «Sammen bedre på klima». Dette var det første konkrete miljøsamarbeidet mellom LO og NHO ute i bedrift, og omfattet seks virksomheter i Østfold i perioden 2009 til 2011.

– Her så vi klart og tydelig hvor avgjørende de ansattes medvirkning er. Det kom inn utrolig mange gode forslag til hvordan bedriftene kunne drive smartere, grønnere og mer effektivt – med relativt enkle grep. Veldig ofte viste det seg dessuten å være lønnsomme forslag, sier Skrede.

 

God dialog er ekstragevinsten

Hun mener at den kanskje aller største gevinsten, likevel ligger et annet sted.

– Gjennom slike samarbeidsprosjekter øker dialogen og medvirkningen i bedriften, og det lages samarbeidsstrukturer som virksomheten nyter godt av på alle andre områder også. Det er rett og slett en gavepakke å jobbe sammen om klima- og miljøtiltak.

Partene i arbeidslivet setter nå miljø- og klimatiltak enda høyere på agendaen. Senest i januar i år ble Arbeidslivets klimauke arrangert, og det pågår nå en klimadugnad i organisasjonene og ute i bedriftene. På nettsiden arbeidslivetsklimauke.no er det samlet ti gode bedriftseksempler til inspirasjon og læring. Her ligger det også konkrete tips og gode verktøy til bruk i arbeidet.

– Går en sammen og tenker seg litt om, så er det faktisk ganske enkelt å finne fram til gode miljøtiltak. Det er gjerne de ansatte selv som vet hvor skoen trykker, og som best ser hva som kan gjøres. Må vi for eksempel printe så mye? Kan vi velge andre batterier? Skru av lyset når vi går? Jeg tror spesielt mange bedrifter i handel og service har mye å gå på, sier Anne-Beth Skrede. Hun oppfordrer flere bedrifter til å starte samarbeidsprosjekter der miljøtiltak er fokus, og gjerne søke prosjektstøtte fra Hovedorganisasjonenes Fellestiltak.

 

Samarbeid som sklir godt

Skrede påpeker at det er enkelt for LO og NHO å samarbeide i klima- og miljøspørsmål.

– Dette er en arena der vi stort sett er helt enige. Sammen har vi dessuten klart å bevege klima- og miljøpolitikken både nasjonalt og lokalt, og vi har vist at arbeidslivet har en vesentlig rolle å spille hvis Norge skal nå klimaforpliktelsene og FNs bærekraftsmål.

Skrede mener den norske arbeidslivsmodellen gjør omstilling mye enklere enn tilfellet er i mange andre land. I tillegg er vi langt framme teknologisk og har store naturressurser.

– Vi har veldig gode forutsetninger for å få til den nødvendig omstillingen. Sammen skal vi sikre fremtidig næringsutvikling og sysselsetting i Norge, samtidig som vi tar vår del av ansvaret for verdens utfordringer, sier hun.