Bilde fra Industriparken i Høyanger Foto: Hovedorganisasjonenes Fellestiltak.

Jobber med arbeidsflyt på tvers av bedrifter i Høyanger

Ansatte i Hydro og Bilfinger i Høyanger opplever at de har fått økt kompetanse og eierskap til egen arbeidshverdag gjennom deltakelse i HF-prosjekt. Et viktig læringspunkt er at ledelse og tillitsvalgte får samme opplæring og tilgang på informasjon.

Lean i Høyanger er et prosjekt hvor bedriftene i fellesskap søkte om prosjektmidler i desember 2019. Covid 19 førte til sen oppstart og alternative løsninger for gjennomføring av prosjektsamlinger.

Hydro er hjørnesteinsbedriften, og gir også liv til flere underleverandører lokalt. En av disse er Bilfinger Høyanger som blant annet har ansvar for å vedlikeholde hengere til bruk på aluminiumsverket. Bedriftene har en god gjensidig relasjon, holder til på samme industriområde og har nå gått sammen for å forbedre arbeidsflyten mellom bedriftene.

Et viktig mål er at en gjennom å styrke partssamarbeid skal lønnsomheten, trivsel og bedre omdømmet. Som hovedverktøy har de valgt å jobbe med Lean-prosesser i samarbeid med Helge Totland fra Sintef Raufoss - SR. Normalt jobber han tett sammen med bedriftene ute i produksjon, men Covid 19 pandemien har også tvunget SR til å tenke nytt. Mye av jobben ble lagt til teams med de utfordringene det medførte.

­­ – For Sintef ble dette en ny måte å jobbe på, men heldigvis traff vi godt på disse valgene og lykkes i stor grad med å oppnå læring digitalt. Bedriftene har da gjennom flere Teams workshops fått tilført teoretisk noen nyttige lean-verktøy som skal bidra til mer orden og problemløsningsteknikker, også omtalt som A3, 5S, rot årsaksanalyse og målnedbrytning. Likevel er det først nå når vi endelig kan møtes at vi kan jobbe med dem mer effektivt ute produksjonen. Dette er jo to bedrifter med ulike utgangspunkt både med hensyn til både størrelse og modenhet i forhold til lean-arbeid. Det er av den grunn viktig å tilpasse prosjektaktiviteten godt til hver bedrift, men samtidig holde fokus på felles prosesser og utfordringer, sier han.

Læring på alle plan

Han forteller at det særlig var utfordringer knyttet til å sikre god medarbeiderinvolvering når en opererer i kohorter.

–  Derfor fokuseres det nå stort på involvering av ansatte i begge bedrifter, for dette er avgjørende for prosjektets fremdrift. Videre jobber vi nå er å se på hele prosessen knyttet til hengervedlikehold. Dette engasjerer begge bedriftene og vil nok få mange positive konsekvenser, forteller Totland.

Åge Nesse, avdelingsleder i Bilfinger, er godt fornøyd med å ha kommet skikkelig i gang med prosjektet, om enn noe forsinket.

–  Jeg har stor tro på at dette kan løfte oss, både oss som bedrift og hver enkelt ansatt. Vi merker allerede at vi gjennom samlingene blir enda bedre kjent med Hydro og det gir større forståelse for hverandres hverdag og utfordringer. Blant annet har vi hatt fellesmøte mellom våre operatører og Hydro sine for å sikre bedre felles arbeidsflyt. Hydro har en annen kompetanse og andre ressurser enn hva vi lokalt på Bilfinger har, og det er nyttig å få ta del igjennom dette felles prosjektet. Og så ser vi at vi får ansatte som tør å ta flere selvstendige valg i arbeidshverdagen takket være de verktøyene Sintef Raufoss tilfører oss. De får økt kompetanse og økt eierskap til egen arbeidshverdag.

Avgjørende å involvere tillitsvalgte

Han får støtte av hovedtillitsvalgt i Bilfinger, Norunn Osen.

–  Erfaringene til nå er gode. Det er viktig at tillitsvalgte blir tatt med når endringsarbeid og Lean diskuteres. Det bidrar til at arbeidstakerne blir lyttet til og får medvirke i endringsprosessen.

Å involvere tillitsvalgte i hele prosessen er avgjørende for å lykkes, mener hovedtillitsvalgte i Hydro, Lars Kjetil Skeie. 

–  Det blir viktig at vi som tillitsvalgte får delta og aktivt være med å utforme arbeidsplassene våre. Dette betyr også at vi må ha samme tilgang på informasjon og opplæring som bedriftsledelsen og HR, understreker han.

 

Han fremhever at det er viktig at tillitsvalgte bruker tid på å forstå omstillingsprosesser.

–  Omstilling er noe som skjer kontinuerlig, og tillitsvalgte sin oppgave blir å sørge for at dette skjer i et tempo som er riktig, at rett opplæring blir gitt. Omstilling fører noen ganger også til endring i arbeidsdagen, det er derfor viktig at de det gjelder får den kompetansen som trenges. Omstilling vil i mange tilfeller også bety at noen KAN bli overflødige, dette er ikke ukjent for oss, og det er viktig at bedriften og tillitsvalgte har åpne og gode dialoger rundt dette tidlig, gjerne i forkant. Da kan en finne løsninger som er tilfredsstillende for alle parter. Innafor industrien forstår også vi tillitsvalgte at f.eks. rasjonaliseringer skjer, det er viktig at vi får delta i fra første stund, og at bedriften er ærlig omkring sine mål, sier han.

 

Jonny Manseth, Businesspartner er godt fornøyd med et tettere samarbeid med Bilfinger Høyanger:

– Det å ha et prosjekt sammen med Bilfinger, som er vår viktigste leverandør på vedlikehold, er svært viktig. At vi sammen kan jobbe for bedre effektivitet og kvalitetsforbedringer, fører til at vi får en bedre planlagt produksjon og færre stanser i produksjonen. Det viktige nå er at vi får med alle i organisasjonen på dette arbeidet, fra operatører til ledelse, sier Manseth.

Lean Høyanger er planlagt gjennomført innen 2023, HF gleder seg til å følge prosjektet videre.

Høyanger1.jpg
Jonny Manseth, Norunn Olsen, Lars Kjetil Skeie, Åge Nesse