Bedre is med godt partssamarbeid

Produksjonsdirektør Ottar Olden og hovedtillitsvalgt Inger Marie Tayuzak

Produksjonsdirektør Ottar Olden og hovedtillitsvalgt i NNN Inger Marie Tayuzak (Foto: Marit Heimdal/HF).

Diplom-Is har laget is siden 1931. De jobber stadig med å forbedre produksjonen for å levere best mulig is.

Å lage god is er et håndverk, men det handler også om samarbeid og kontinuerlig forbedring av produksjonsprosessene. Det var utgangspunktet når Diplom-Is tok kontakt med HF i 2018. Men for å øke kvaliteten i produksjonen er det også viktig å utvikle det viktigste i hele produksjonsprosessen, nemlig de ansatte. Dette har vært utgangspunkt for et godt HF prosjekt.

Involvering av alle ansatte

Målet med prosjektet Diplom-Is har gjennomført har vært å sikre en mer fleksibel og forutsigbar produksjon. Fleksibel med hensyn til evne til nylanseringer og gode omstillingsrutiner, forutsigbar fordi produksjonen er mer kontrollert med mindre svinn og vrak. Det handler om effektiv drift basert på beste praksis, og at denne er i stadig forbedring.

Prosjektet har involvert alle ansatte i utarbeidelse av driftsbeskrivelser, og ført til bedre informasjonsflyt som har nådd ut til flere ansatte. Et annet viktig resultat har vært at det rapporteres flere avvik. I mange bedrifter blir det å rapportere sett på som negativt, men i Diplom-Is er det å rapportere avvik et viktig ledd i kvalitetsforbedringen.

Hovedtillitsvalgte i NNN klubben, Inger Marie Tayuzak er fornøyd etter prosjektperioden.

– Vi har merket koronan, så tidsplanen er blitt litt forskjøvet, men vi har laget gode planer fremover for hvordan vi skal jobbe. Så selv om selve prosjektperioden er over så fortsetter dette arbeidet. Fokus fremover nå er full implementering på produksjonslinja. Hver enkelt medarbeider skal få forståelsen for hvor viktige de er i jobben, og at alle er enige om hva som er beste praksis. Partssamarbeidet har også bedret seg på mange måter, vi samarbeider mer og klubben er mer involvert. Bedriften kommer lengre hvis vi drar samme vei.      

Hun får støtte av produksjonsdirektør Ottar Olden.

– Prosjektet har vært en viktig start på en lang reise for å jobbe med forbedringer. Selv om vi har hatt utfordringer med pandemien det siste året har vi klart å holde fokus på prosjektet oppe, engasjementet fra medarbeidere som har vært involvert har vært veldig bra. Vi har fått mange gode innspill på hva som kan gjøres bedre på produksjonslinjene, det har ført til at vi nå sitter med en lang liste over forbedringer vi daglig jobber med. Dette vil på sikt gi oss en mer effektiv produksjon.

Bedre partssamarbeid

Hvilke konsekvenser har prosjektet hatt for partssamarbeidet i bedriften?

 – Samarbeidet mellom ledere og tillitsvalgte er blitt enda bedre. Det er betryggende at klubben er aktive og enige om dette prosjektet og hvor viktig dette er i fremtiden.  det gir oss en felles plattform. Vi har hyppigere møter og treffer hverandre oftere som følge av prosjektet.

Olden understreker at det fortsatt er en lang vei å gå, å jobbe med forbedringer er en lang reise og krever en kulturendring. Vel så viktig er samarbeidet som også skjer ute i produksjonen. Dette har også ført til at de har endret opplæringsrutinene for nyansatte som en konsekvens av prosjektet, for det er blitt tydeligere at det er viktig å etablere gode rutiner fra start av.

– Midler fra HF har gitt oss en anledning til å ta ut medarbeidere ut av produksjonen for å tilrettelegge og utarbeide dokumentasjon. I tillegg har de vært med på å få på plass tavler ute i produksjonen som et verktøy i forbedringsarbeidet. Nå gjelder det å rulle ut prosjektet til alle produksjonslinjene og implementere det i ordinær drift, sier Olden.